wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna1 » DOFINANSOWANIE PBOŚ

DOFINANSOWANIE PBOŚ

Dofinansowanie !!!

Brak dostępu do sieci kanalizacyjnej jeszcze kilkanaście lat temu stanowiło duży problem. Obecnie mamy do dyspozycji wiele różnych rozwiązań technicznych spełniających surowe kryteria ochrony środowiska. Najogólniej rzecz ujmując, istnieją do wyboru takie rozwiązania jak: kumulowanie ścieków w szczelnym zbiorniku (tzw. szambo) bądź budowa przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków (PBOŚ). Użytkowanie szamba nie należy do przyjemności i wiąże się  ze znacznymi kosztami związanymi z wywożeniem nieczystości. Bardziej opłacalnym i bezobsługowym urządzeniem jest budowa przydomowej oczyszczalni ścieków która mimo, że wiąże się ze znacznymi kosztami, jednak jej eksploatacja jest znacznie tańsza i pozwala na szybki zwrot inwestycji. 

Z racji, że budowa systemu przydomowych oczyszczalni lub podłączeń do sieci kanalizacyjnych są działaniem proekologicznym i ekonomicznie efektywnym, istnieją możliwości dofinansowanie tych inwestycji.

 

W dniu 25 lipca 2011 roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) ogłosił program pt. „Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego”, który ma być wdrażany w latach 2011 – 2015. Program gwarantuje dofinansowanie do 90% kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację inwestycji. Kwota dofinansowania została podzielona w równym stopniu (po 45%) na bezzwrotną dotację i preferencyjną pożyczkę z oprocentowaniem 3,5% w skali roku. Każdy Beneficjent ma możliwość skorzystania w maksymalnym stopniu z dofinansowania z każdej z form jednocześnie  bądź z jednej wybranej. Przyjęty przez fundusz budżet dofinansowania wynosi 300 mln z przeznaczeniem po 150 mln PLN na budowę podłączeń oraz PBOŚ.

 

 Koszty podlegające refundacji obejmują:

 • dostawę i zakup urządzeń. Program obejmuje kompletne oczyszczalnie, w których oczyszczanie zachodzi na drodze biologicznej, posiadające certyfikat zgodności z zharmonizowaną normą europejską EN 12566-3:2005+A1:2009, wydaną przez laboratorium notyfikowane prze Komisję Europejską;
 •   wykonanie dokumentacji projektowej;
 •   podłączenia budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego;
 •  roboty demontażowe i rozbiórkowe obiektów kolidujących z planowaną inwestycją;
 •   przygotowanie terenu, montaż i rozruch urządzeń;
 •   roboty ziemne i budowlano-montażowe;
 •   przywrócenie terenu do stanu pierwotnego;
 •   instalacje doprowadzające media do obiektów technologicznych;
 •   przełożenie sieci i obiektów sieciowych kolidujących z planowanymi urządzeniami i rurociągami;
 •   zapłacony podatek od towarów i usług (VAT) wskazany w fakturach rozliczanych przez NFOŚiGW, jeżeli Beneficjentowi nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubieganie się o zwrot VAT;
 •   koszty usług niezbędnych do realizacji inwestycji tj. koszty nadzoru inwestorskiego, odbiorów technicznych i obsługi geodezyjnej oraz badań hydrogeologicznych.

 

Inwestorzy zarówno indywidualni jak i instytucje, coraz częściej stają przed wyborem sposobu rozwiązania problemów gospodarki wodno-ściekowej. Dotyczy on przede wszystkim wyboru systemu gospodarki ściekowej oraz technologii.

W miejscach, gdzie podłączenie do zbiorczego systemu kanalizacyjnego jest ekonomicznie i technicznie nieuzasadnione, polecanym rozwiązaniem problemu zagospodarowania ścieków są przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków. Ich prawidłowy dobór oraz eksploatacja przyczynia się do zachowania czystego środowiska dla nas i przyszłych pokoleń.

 

Strona internetowa NFOŚiGW – wnioski o dofinansowanie.      
/aktualne informacje/

 

Przydomowa oczyszczalnia ścieków – jak dostać dofinansowanie?

Przydomowa oczyszczalnia ścieków to rozwiązanie dla osób i ich domostw, które w najbliższej przyszłości nie mają szans na podłączenie do oczyszczalni komunalnych. Na dodatek na budowę biologicznej przydomowej oczyszczalni można otrzymać dofinansowanie. Sprawdź, czy możesz skorzystać z takiego rozwiązania.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił drugi program, który może pomóc wielu właścicielom domów. NFOŚiGW realizuje program finansowy na wsparcie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączenia budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego. Na dodatek zwiększony został procent dofinansowania ze środków NFOŚiGW – z 30% na 45% kosztu całkowitego zadania.
Dofinansowanie na budowę oczyszczalni ścieków – kto może starać się o pieniądze?

Program adresowany jest do jednostek samorządu terytorialnego, ich związków oraz spółek komunalnych świadczących usługi kanalizacyjne. Jednakże jego finalnymi odbiorcami są właściciele domów, którzy do tej pory nie mieli możliwości skorzystania z instalacji kanalizacyjnych i w najbliższych latach nie mają szans na podłączenie się do oczyszczalni komunalnych w zakresie PBOŚ oraz właściciele domów, którzy dotychczas nie podłączyli się do sieci zbiorczej kanalizacji sanitarnej (w zakresie podłączenia budynków). Dofinansowanie uzyskają przydomowe oczyszczalnie obsługujące maksymalnie 50 użytkowników. NFOŚiGW gwarantuje dofinansowanie do 90% kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację inwestycji. Kwota dofinansowania podzielona została w równym stopniu (po 45%) na formę bezzwrotną - dotację jak i preferencyjną pożyczkę z oprocentowaniem 3,5% w skali roku. W obu przypadkach wymagany jest wkład własny wynoszący minimum 10 proc. Inwestycje mogą być dofinansowane w formie dotacji w wysokości do 45 % kosztu całkowitego zadania, nie więcej jednak niż 7.500 zł dla jednej oczyszczalni o przepustowości do 5 m3/d i nie więcej niż 10.000 zł dla jednej oczyszczalni o przepustowości powyżej 5 m3/d. Pozostałe koszty stanowić powinny środki własne jednostki samorządu terytorialnego oraz mieszkańców.
 

Fundusze unijne na oczyszczalnie, ale tylko biologiczne


Program obejmuje tylko te urządzenia, w których oczyszczanie ścieków zachodzi na drodze biologicznej. Z tego powodu na potrzeby programu wprowadzono pojęcie przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków (PBOŚ), od której producentów wymagany jest certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską EN 12566-3:2005+A1:2009, wydawaną przez laboratorium notyfikowane przez Komisję Europejską. Oczyszczalnie przydomowe to urządzenia rozwiązujące problem ścieków na terenach pozbawionych sieci kanalizacyjnej. Z powodzeniem zastępują – często nieszczelne – szamba. Są proste w montażu i eksploatacji, tanie w utrzymaniu i ekologiczne. Oczyszczone przez nie ścieki spełniają wymogi standardów polskich i unijnych.


 

 
Przejdź do strony głównej